Széchenyi 2020

Adatkezelési tájékoztató

Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő (NAVIGATOR Investments Nyrt.) ezúton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Jelen tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az adatkezelő figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Az adatkezelő adatai:

 • Cégnév: NAVIGATOR Investments Nyrt.
 • Székhely: H-2040 Budaörs, Gyár utca 2. (BITEP – Bolyai János utca 23. épület)
 • Cégjegyzékszám: 13-10-042535
 • Adószám: 22702463-2-13
 • Weboldal: www.navigatorinvest.com
 • E-mail: [email protected]
 • Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikk alapján adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem köteles

Az adatkezelő a honlapján nyújtott egyes szolgáltatásokat előzetes regisztrációhoz kötheti, Önnek a weboldalunkon keresztül lehetősége van arra, hogy webfejlesztés, reputáció menedzsment vagy egyéb szolgáltatásra cégünktől árajánlatot kérjen, ezt a weboldalunkon feltüntetett e-mail címen vagy kapcsolati űrlapon teheti meg. A beérkezett levelek alapján neve és e-mail címe iktatásra kerülnek. Amennyiben nem lesz a társaságunk ügyfele, úgy ezeket az adatokat késedelem nélkül töröljük. Amennyiben Ön pályázatot nyújt be hozzánk valamelyik nyitott álláspozíciónkra, a pályázatában megadott adatait (természetes személyazonosító adatok, önéletrajzi adatok) kezeljük. Amennyiben nem lesz a társaságunk munkatársa, úgy ezeket az adatokat késedelem nélkül töröljük.

Általános alapelvként érvényesítjük, hogy a szerződéskötés céljából jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében rögzített személyes adatokat, valamint a honlap látogatásakor gyűjtött adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és az Európai Uniós előírásokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeljük.

Olyan eset bekövetkezése esetén, amikor az adatkezelő honlapjának üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató (ilyen tipikusan az internetszolgáltató, és a tárhely biztosító szolgáltató) az adatkezelő tájékoztatása nélkül a honlapon adatkezelési tevékenységet folytat, az ilyen tevékenység nem minősül az adatkezelő által folytatott adatkezelésnek. Személyes adatok kezelésére az említett külső szolgáltatók nem jogosultak.

Fogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, illetve – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Az adatkezelés és jogalapja regisztráló felhasználó esetén

Az adatkezelés, így a honlapon regisztráló felhasználókra vonatkozó adatok rögzítése és tárolása, a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz, a tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges.

Az adatkezelés szükséges továbbá az adatkezelő és a regisztráló ügyfél közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, a vételár számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése.

A személyes adatok kezelésére az érintettek önkéntes, és kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor. A felhasználók a hozzájárulást a honlap igénybevételével, a honlapon való regisztrációval adják meg. Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából (különös figyelemmel a számviteli, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségekre).

Az adatkezelő honlapjának igénybevételéhez a regisztráció során a felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes és egyéb adatokat:

 • Név/Cégnév;
 • Lakcím / Cím;
 • Hatósági nyilvántartási szám;
 • Cég esetén tényleges tulajdonosok neve;
 • Telefonszám;
 • E-mail cím.

Az adatkezelés és jogalapja nem regisztráló (látogató) felhasználó esetén

Az adatkezelő mindenkori honlap látogatásakor (regisztráció nélkül is) az alábbi, konkrét személyhez nem köthető adatok kerülhetnek rögzítésre, statisztikai elemzés céljára: – látogató IP címe – látogatás kezdete (oldalanként) – látogatás vége (oldalanként) Az esetlegesen bevezetésre kerülő fórumon/blogon való hozzászólás, illetve a bejelentkezés során az alábbi technikai információk is rögzítésre kerülnek: – IP cím; – időpont A fentieken túl az esetlegesen bevezetésre kerülő fórumon/blogon regisztrációról a megadott e-mail címre automatikus visszaigazolás kerül kiküldésre.

A felhasználónak továbbá a regisztráció során meg kell adnia egy jelszót. Az adatkezelő a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani. A honlap használata során az adatkezelő rögzíti a bejelentkezett felhasználók böngészőjének és operációs rendszerének típusát. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az adatokat az adatkezelő anonim jelleggel, kizárólag statisztikai célra és a Honlap biztonságának védelmére használja fel.

Az adatkezelés kizárólag a törvényekben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

Cookie

A honlap ún. cookie-kat használ a honlap használatának elemzése céljából, illetve a szolgáltatások biztosítása során. Ezen adatokat a felhasználó a saját böngészőjéből önállóan is törölheti.

Analytics Cookie: a weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét, valamint a Matomo Analytics bővítményt használhatja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében. A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google Amerikai Egyesült Államokban található szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről az adatkezelő számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt. Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Célzott vagy reklám cookie: annak érdekében, hogy az érdeklődési körüknek leginkább megfelelő marketinginformációkkal tudjuk ellátni látogatóinkat, személyre szabott, azaz célzott vagy reklám cookie-kat is használhatunk, amihez azonban a honlap látogatójának kifejezett beleegyezése szükséges, melyet az adott webes felületen megjelenő külön szövegdobozban a megfelelő gombra történő kattintással adhat meg. Ezek a cookie-k részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól. Ha a látogató megerősítette, hogy a továbbiakban is kapni szeretne tőlünk e-maileket, marketinginformációkat, illetve ajánlatokat, akkor a cookie-k a következőképpen fognak működni: információkat gyűjtenek arról, hogy a látogató a honlapunkon mely cikkeket és/vagy szolgáltatásokat kereste meg, így- adatokat rögzítenek arról, amelyek lehetővé teszik, hogy azonosítsuk a látogatót és beállításait, így nem kell újra megadni ezeket az információkat. Amikor ismételten az oldalunkra látogat segítenek beazonosítani a látogatót.

Korlátozható egy adott hirdetés megtekintésének a száma, valamint mérhető a hirdetési kampányok hatékonysága.

Munkamenet cookie: ezek nélkülözhetetlenek a honlapon történő navigáláshoz, kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a cookie-k az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként a látogató által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek a látogatóról olyan információkat, melyekkel azonosítani lehetne, melyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után e cookie-k automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

Funkcionális cookie: ezek a cookie-k a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik a látogató korábbi felhasználói döntéseit (mint például a felhasználóneve, jelszava, választott nyelv, bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében A látogató által végrehajtott felhasználói változtatások), hogy ilyen módon jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhassunk a látogatónak.

Harmadik féltől származó cookie: honlapunkon külső webes szolgáltatások segítségével jeleníthetünk meg különféle tartalmakat, mely néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így értelemszerűen nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy a látogató/regisztráló miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.

Google Analytics és Matomo Analytics – látogatói statisztika

A harmadik fél adatkezelési szabályzatát megtalálhatja a hivatkozott szolgáltatók honlapján.

Adattovábbítás

Az email cím, mint személyes adat az elektronikus értesítések kapcsán külföldi szervereken is áthaladhat, de személyes adat ott tárolásra nem kerül. Az adatkezelő a kezelt adatokat (a törvény alapján arra felhatalmazott hatóság részére történő kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve) semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé más harmadik személy részére, továbbá minden ésszerű intézkedést megtesz az adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, illetve erre szerződésben kötelezi az ügyfél üzleti partnerét.

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart, kivéve azon adatok körét, melyeket az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából (különös figyelemmel a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségekre) köteles jogszabályban rögzített határidőkig megőrizni. A regisztráció megszüntetésekor a regisztráláskor megadott adatok törlődnek az adatkezelő elektronikus adatbázisából.

Adatbiztonság

Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása és őrzése során.

Adatok módosítása, törlése

A regisztráló az adatainak módosítását belépés után az adatlapján teheti meg. A felhasználó bármikor jogosult adatai törlését kérni az adatkezelőhöz továbbított törlési kérelmen keresztül. A kérelem nem vonatkozhat olyan adatokra, melyeket az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából (különös figyelemmel a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségekre) köteles jogszabályban rögzített határidőkig megőrizni.

Az érintett jogai

Minden érintett – kérhet hozzáférést, vagyis tájékoztatást az adatai kezeléséről; – kérhet helyesbítést, ha valamilyen adata tévesen került rögzítésre, vagy megváltozott; – kérheti az adatkezelés korlátozását; – töröltetheti az adatait, ha azokat jogellenesen kezelték, vagy ha megszűnt az adatkezelés jogalapja (például, ha visszavonta a hozzájárulását, és más jogalap nem maradt) – ez az úgynevezett “elfeledtetéshez való jog”; – hordozhatja az adatait, vagyis kérheti a kezelt adatokat “tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban”, hogy azokat egy másik szolgáltatóhoz átvihesse; – tiltakozhat az adatai kezelése ellen.

A kérelemre az adatkezelő késedelem nélkül köteles a kért tájékoztatást megadni, változtatást/törlést eszközölni.

Az adatvédelmi tájékoztató módosítása

Az adatkezelő jogosult jelen tájékoztató a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az adott felhasználóval szemben. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.

Jogérvényesítés, panaszkezelés

A felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: [email protected]; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

A felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő kérésre a felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

NAVIGATOR Investments Nyrt. (2023)

Vegye fel velünk a kapcsolatot!